برنامه نویسی چند سکویی
هادی بهروزیان

برنامه نویسی چند سکویی

آموزش حضوری برنامه نویسی چند سکویی موبایل

XML- C# - SQL - WPF - Android ,...

استاد هادی بهروزیان 

شهریه دویست و پنجاه هزار تومان 

سال 1399