مهارت های حرفه ای و اداری كار با رایانه

مهارت های حرفه ای و اداری كار با رایانه

ویژه کارکنان دولت 

شهریه نود و نه هزار تومان 

اعتبار ثبت نام شصت روز

سال 1399


مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

ویژه کارکنان دولت 

شهریه سی و شش هزار تومان 

اعتبار ثبت نام شصت روز

سال 1399


شبکه و امنيت اطلاعات در سازمانها

شبکه و امنيت اطلاعات در سازمانها

ویژه کارکنان دولت

شهریه سی و شش هزار تومان  

اعتبار ثبت نام شصت روز 

سال 1399


مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

ویژه کارکنان دولت 

شهریه سی و شش هزار تومان 

اعتبار ثبت نام شصت روز 

سال 1399