نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی
نام خود را وارد کنيد نام خانوادگي خود را وارد کنيد

نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی

نمونه آزمون استخدامی دستگاه های دولتی 

ویژه افراد جویای استخدام 

شهریه پنجاه هزار تومان

اعتبار ثبت نام یک سال

سال 1399

مصاحبه حضوری
نام نام خانوادگي

مصاحبه حضوری

نمونه سئوالات مصاحبه حضوری دستگاه های اجرایی

ویژه افراد جویای استخدام 

شهریه بیست هزار تومان

اعتبار ثبت نام یک سال

سال 1399