EPT
فاطمه موسوی

EPT

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پنجاه هزار تومان

ویژه فراگیران مقطع دکتری

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

MSRT
فاطمه موسوی

MSRT

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پنجاه هزار تومان

ویژه فراگیران دکتری

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Upper-Intermediate
فاطمه موسوی

Upper-Intermediate

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Intermediate
فاطمه موسوی

Intermediate

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Advanced
فاطمه موسوی

Advanced

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Pre-Intermediate
فاطمه موسوی

Pre-Intermediate

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Elementary
فاطمه موسوی

Elementary

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399

Starter
فاطمه موسوی

Starter

یادگیری به کمک سنجش

شهریه پانزده هزار تومان

ویژه فراگیران ترم یک ، ترم دو و ترم سه زبان سرا 

اعتبار ثبت نام یک هفته

سال 1399