مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی ویژه دانش آموزان 
شهریه رایگان کلید ثبت نام 12345678
اعتبار ثبت نام یک سال
سال تحصیلی 1399-1400

ایران مهارت
هادی بهروزیان

ایران مهارت

یادگیری به کمک سنجش
شهریه رایگان کلید ثبت نام 12345678
اعتبار ثبت نام یک سال
سال تحصیلی 1399-1400

تست هوش مقطع متوسطه دوم
نام نام خانوادگي

تست هوش مقطع متوسطه دوم

یادگیری به کمک سنجش
شهریه رایگان کلید ثبت نام 12345678
اعتبار ثبت نام یک سال
سال تحصیلی 1399-1400

تست هوش مقطع متوسطه اول
نام نام خانوادگي

تست هوش مقطع متوسطه اول

یادگیری به کمک سنجش
شهریه رایگان کلید ثبت نام 12345678
اعتبار ثبت نام یک سال
سال تحصیلی 1399-1400

تست هوش مقطع دبستان
نام نام خانوادگي

تست هوش مقطع دبستان

یادگیری به کمک سنجش
شهریه رایگان کلید ثبت نام 12345678
اعتبار ثبت نام یک سال
سال تحصیلی 1399-1400